UA-114290146-1
top of page

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.


Deze pagina (samen met de documenten op de pagina waarnaar wordt verwezen) vertelt u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik mag maken van deze website en enige en alle andere online- of digitale platformen (waaronder zonder beperking mobiele en andere toepassingen, zoals Facebook apps) die worden onderhouden door zodat worden (onze "WebSite"). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik maken van onze Site.


Deze Site wordt onderhouden door So That Be B.V. voor persoonlijk gebruik, van personen die rechtmatig zijn toegestaan om te kopen en consumeren van alcoholhoudende dranken, in landen en andere gebieden waar de verkoop, de reclame en de consumptie van alcoholhoudende dranken is wettig. Door het gebruik van onze Site, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich te houden aan hen.
Gelieve onze Site onmiddellijk verlaten als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Bent u niet van de wettelijk toegestane leeftijd voor het nuttigen van alcoholische dranken in het land of andere grondgebied waarin u zich bevindt, of als u verbinding met onze Site in een land of andere grondgebied maakt waar gebruik van onze Site is niet toegestaan wordt u verzocht de Site onmiddellijk te verlaten.

1. INFORMATIE OVER SO THAT BE  B.V.


So That Be  B.V. is geregistreerd in Nederland KVK onder bedrijfsnummer: 69495637. Onze maatschappelijke zetel en handel hoofdadres is Nieuwe Hemweg 7 P  1013 BG Amsterdam THE NETHERLANDS.

Ons BTW nummer is: NL857894249B01

2. TOEGANG TOT ONZE SITE


Toegang tot onze Site is toegestaan op een tijdelijke basis aan gebruikers die zich in landen of andere gebieden waar de verkoop, de reclame en de consumptie van alcoholhoudende dranken is toegestaan. Wij behouden ons het recht de diensten die wij op onze Site leveren te trekken, te wijzigen, te schorsen of te beëindigen voor onbepaalde tijd. Dit kunnen wij doen zonder voorafgaande kennisgeving te leveren. We zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze Site niet beschikbaar is op elk gewenst moment of gedurende het tijdvak. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen noodzakelijk om toegang te krijgen tot onze Site. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze Site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden, en dat zij in overeenstemming zijn met hen. Als u als onderdeel van een registratiesysteem of een veiligheidsprocedure een identificatiecode van de gebruiker, wachtwoord of elk ander stuk van informatie verkrijgt moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en moet u deze niet bekendmaken aan derden. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk zowel direct of indirect, op enigerlei wijze door verlies of schade van welke aard ook ontstaan als gevolg van of in verband met, uw niet-naleving met dit gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden. Wij hebben het recht om te schakelen van een gebruikerscode identificatie of wachtwoord, of door u gekozen of door ons, op elk moment, toegewezen als in onze mening u niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
Van tijd tot tijd, kunnen we de toegang tot sommige delen van onze Site, of voor onze gehele site op elk moment te beperken als in onze mening u niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van de gebruikers. Dit geldt ook voor de gebruikerscode identificatie of wachtwoord die door u is gekozen of voor ons.

3. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN


Alle intellectuele eigendom en database rechten, in onze Site, en in de materialen gepubliceerd op het, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, ontwerpen, logo's, tekst, beelden, audio en video materialen, look en feel en software (waaronder code, interface en website structuur) ("Materialen") zijn eigendom van ons. De materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag niet elke copyright of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van de materialen op onze Site. Al het materiaal op onze Site is beschermd. Behalve zoals bepaald in deze voorwaarden en bepalingen, verleent het gebruik van deze Site u geen enkel recht verleent, titel, rente of licentie op de materialen die u kunt openen op deze Site. Dit geldt mits u gevestigd bent in een land of een ander gebied waar de verkoop, de reclame en de consumptie van alcoholhoudende dranken is toegestaan en u over een leeftijd beschikt waarop het legaal is om alcoholhoudende dranken te kopen en consumeren ("juridische drinken leeftijd")in het land of ander gebied waarin u zich bevindt. U mag een redelijk aantal gedrukte exemplaren afdrukken, en extracten, van alle pagina's van onze Site voor uw wettige, persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden. Tenzij je anders uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen door ons (bij wijze van voorbeeld enige, expliciete instructies zoals "Klik hier om deze afbeelding te vergroten") heeft u geen toestemming om het papier te wijzigen of digitale exemplaren van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier bewerkt worden. Ook moet u niet gebruik maken van illustraties, foto video of audio sequenties of geen afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst of propriëtaire aankondiging. Alle andere kopiëren (hetzij in elektronische, harde kopie of ander formaat) reproductie, overdracht, openbare uitvoering, distributie, commerciële exploitatie, aanpassing, vertaling, wijziging of beschikbaar stellen aan iedere persoon, of creëren van alle afgeleide werken van onze site of de materialen die op onze site is verboden en kan inbreuk op intellectuele- eigendomswetten en andere wetten wereldwijd. De status van de betrokken eigenaars (en die van een geïdentificeerde leverden) moet zoals de houders van rechten in de materialen gepubliceerd op onze site altijd worden erkend. U moet niet een deel van de materialen op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een vergunning om dit te doen van ons en/of, indien van toepassing, van de betreffende eigenaar. Als u enig deel van onze site zal afdrukken, kopiëren of downloaden in schending van deze gebruiksvoorwaarden, houdt uw recht op het gebruik van onze Site onmiddellijk op en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

4. ACCEPTABEL GEBRUIK


U mag onze Site alleen voor wettige doeleinden gebruiken en we behouden ons het recht, in onze enige discretie, uw gebruik van de Site, te beëindigen. Onze Site mag u niet gebruiken:

 1. Op enigerlei wijze die in strijd zijn met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

 2. Op enigerlei wijze die onwettig, frauduleuze of enige illegale of frauduleuze doel tot gevolg heeft.

 3. Met het oog op nadelige gevolgen voor of de poging om schade toe te brengen aan minderjarigen op enigerlei wijze.

 4. Als u wilt verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruik of hergebruik elk materiaal dat niet aan onze inhoud normen hieronder voldoet.

 5. Te zenden, of het verzenden van, elke vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) aanschaffen.

 6. Willens en wetens gegevens verzenden, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, keystroke wormen, tijdbommen, loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's bevat of ontwerpen van soortgelijke computercode die een negatieve invloed heeft op de werking van computersoftware of hardware ("schadelijke Code).

5.

Enig materiaal dat u naar onze Site uploadt wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden, en tenzij anders is overeengekomen tussen ons schriftelijk, hebben wij het recht dergelijk materiaal te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar maken aan derden geheel of gedeeltelijk voor enig doel. We hebben ook het recht om uw identiteit aan een derde partij te geven die beweert dat enig materiaal gepost of geüpload is door u naar onze Site wat zorgt voor een schending van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy. U doet afstand van alle morele rechten ten aanzien van enig materiaal dat u naar onze Site uploadt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de nauwkeurigheid van alle gebruikte materialen die door u of enige andere gebruiker op onze Site zijn geplaatst. Wij hebben het recht om enig materiaal als deze niet voldoet aan de onderstaande inhoudelijke normen te verwijderen.

6. CONTENT NORMEN


Om het even welk en alle materiaal dat draagt u bij aan onze Site moet voldoen aan de geest van de volgende inhoud normen, alsmede de brief. De normen gelden voor elk onderdeel van elke bijdrage evenals over zijn geheel.

Uw bijdragen moeten:

 • Worden nauwkeurig (waarin zij aangeven feiten).

 • Werkelijk worden gehouden (waarin zij aangeven adviezen).

 • In overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, de VS en in elk land waaruit zij worden gepost.

Uw bijdragen moeten niet:

 • Bevatten elk materiaal dat lasterlijk van eenieder is.

 • Geen materiaal die obsceen, beledigend, haatdragend of inflammatoire bevatten.

 • Seksueel expliciet materiaal bevatten.

 • Schaden, of proberen te schaden, minderjarigen op enigerlei wijze.

 • Bevorderen, door de vingers zien, te bevorderen of afkraken minderjarige, buitensporige of onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende dranken of rijden onder.

 • Worden gericht op een kader van juridische drinken leeftijd publiek.

 • Bevordering van geweld.

 • Bevordering van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap,

seksuele geaardheid of leeftijd.

 • Inbreuk maken op auteursrechten, database recht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van een andere persoon.

 • Worden kunnen misleiden van eenieder.

 • In schending van enige wettelijke verplichting verschuldigd is aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen worden gemaakt.

 • Bevordering van alle illegale of immorele activiteiten.

 • Waarschijnlijk te kwellen, boos, in verlegenheid brengen, alarm of ergeren van een andere persoon.

 • Worden gebruikt om zich uitgeven voor elke persoon, of aan uw identiteit of aansluiting met eenieder verkeerd.

HET UPLOADEN VAN MATERIAAL OP ONZE SITE

 • Geven de indruk dat zij afkomstig van ons zijn, als dit niet het geval.

 • Advocaat, te bevorderen of te helpen elke onrechtmatige handeling zoals (bij wijze van voorbeeld alleen) copyright schending of computer misbruik.

7. VERTROUWEN OP INFORMATIE DIE IS GEPOST


Aan eventueel commentaar en andere materialen geplaatst op onze Site kan geen recht worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk als enige bezoeker van onze Site op informatie vertrouwt die door een bezoeker van onze Site is geplaatst.

8. ONZE SITE VERANDERINGEN REGELMATIG


Wij streven om onze Site regelmatig bij te werken. We kunnen de inhoud van onze Site op elk moment wijzigen. Materiaal op onze website kan verouderd zijn op een gegeven moment. We zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID


De op onze Site weergegeven materiaal wordt geleverd "as is" en zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan, in de mate toegestaan door de wet.

 • Alle voorwaarden, voorstellingen of garanties van welke aard ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen.

 • Geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade door enige gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die zijn gekoppeld aan het en gepost op het, met inbegrip van materialen zonder beperking geen aansprakelijkheid voor: verlies van inkomen of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van data, verlies van goodwill, beheer of op kantoor tijd, verspild en voor enig andere verlies of schade van welke aard, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of deze veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de overeenkomst of anderszins, zelfs als te verwachten.

10. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE SITE


Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze Privacy Policy. Door het gebruik van onze Site, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte
gegevens juist zijn. Als uw afbeelding is gepubliceerd op deze Site of een van onze websites en je het niet eens bent met
het gebruik ervan, kunt u vragen ons de betreffende afbeelding te verwijderen door te schrijven naar onze digitale Director bij webmaster@sothatbe.com.

11. SCHADELIJKE CODE, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN


U moet niet misbruik maken van onze Site door willens en wetens de kwaadaardige Code in te voeren. U moet niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze Site is verbonden. Je moet niet onze Site aanvallen via een denial-of-serviceaanval of een distributed denial-of service-aanval. We zullen verslag van dergelijke activiteiten door u aan de
relevante autoriteiten van de wetshandhaving doorgeven. Ook zullen wij samenwerken met deze autoriteiten door openbaarmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht op het gebruik
van onze Site onmiddellijk ophouden. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval of kwaadaardige Code die, uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander merkgebonden materiaal als gevolg van uw gebruik infecteren kunnen van onze Site of uw downloaden van enig materiaal gepost op het, of op een website gekoppeld aan het.

12. LINK NAAR ONZE SITE


U moet niet een koppeling tot stand brengen van een website een pagina op onze Site of onze Site op een andere Site frame. Tenzij anders schriftelijk door ons is toegestaan, mag u niet elke vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging van een website van onze kant voorstellen. Als u wenst gebruik te maken van materiaal op onze website anders dan die hierboven uiteengezette, gelieve adres uw verzoek om de aandacht van onze digitale
directeur bij webmaster@sothatbe.com.

13. KOPPELINGEN VANAF ONZE SITE


Waar onze Site links bevat naar andere sites en bronnen aangeleverd door derde partijen worden deze links alleen aangeboden voor uw informative. Worden Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites of bronnen, en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die uit uw gebruik van deze voortvloeien kan.

14. VRIJWARING


U zal het vrijwaren van de So That Be tegen verlies, schade of kosten die zijn gemaakt door ons voortvloeiend uit uw gebruik van onze Site, een van haar diensten of informatie toegankelijk over of via onze Site, met inbegrip van informatie verkregen van gelinkte sites, onze indiening of de overdracht van informatie of materiaal op of via onze Site of uw schending van deze voorwaarden van gebruik of elke andere wetten, verordeningen en regels. U zal ook vrijwaart ons tegen eventuele vorderingen dat informatie of materiaal die u aan ons hebben voorgelegd is in strijd van enig recht of in overtreding van rechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot laster, invasie van privacy, misbruik van vertrouwen en inbreuk op van enig intellectueel eigendomsrecht van rechts). Wij behouden ons het recht uitsluitend te verdedigen en te controleren alle vorderingen uit hoofde van het bovenstaande en u zal volledig met ons samenwerken in een dergelijke verdedigingen.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onze Privacy Policy en Cookie Policy vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze Site. In de mate is die software of andere downloadbare technologie uitdrukkelijk aan u verstrekt dergelijke software kan worden onderworpen aan een licentie-overeenkomst die is verspreid of geleverd bij dergelijke software via de Site, en u gaat ermee akkoord zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden van een dergelijke vergunning overeenkomsten. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied als ongeldig of onuitvoerbaar wordt gevonden, de partijen toch over eens dat het Hof dient te geven effect aan de bedoelingen van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.

16. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT


Indien u gevestigd bent in de NL worden deze voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat EU met uitzondering van de conflicten van rechtsregels, en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en voorwaarden of uw toegang of gebruik van deze Site zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de EU en u hierbij onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. Als u op een willekeurige plaats behalve de EU dan (i) deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht; en (ii) de Nederlands rechtbanken zal hebben exclusieve jurisdictie over elke andere claim die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze Site, hoewel we het recht om te behouden een vordering tegen u wegens schending van deze voorwaarden in uw land van woonplaats of eventuele andere relevante land en (iii) deze bepalingen en voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

17. VARIATIES


We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door een wijziging van deze pagina. Elke keer dat u deze Site bezoekt wordt de huidige versie van de bepalingen en voorwaarden toegepast. Enkele van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders gepubliceerd op onze Site.

go to top

bottom of page