UA-114290146-1
top of page

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van So That Be B.V.

gevestigd te Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen

 

 

 

Artikel 1 - definities

 

1   1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

     van en overeenkomsten met So That Be B.V. en haar rechtsopvolgers, alsmede aan

     haar of die rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen (hierna: de

     Onderneming), betrekking hebbende op de levering van zaken door de

     Onderneming aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende

     wederpartij (hierna: de Afnemer).

 

2.  1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt

     hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.  1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen

     indien en voorzover die schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.

 

Artikel 2 – aanbieding

 

Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend, óók indien die een

termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het

tegendeel is bepaald.

 

Artikel 3 – overeenkomst

 

1. 3.1 Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen

          wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk

         tot stand is gekomen, tenzij de Onderneming voordien met de uitvoering aanvangt.

2. 3.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van

ondertekening van het contract door de directie van de Onderneming en de

Afnemer, of op de dag van verzending (per post en/of per telefax) door de

Onderneming van de schriftelijke door haar directie ondertekende opdrachtbevestiging

of van de factuur van de Onderneming. Toezeggingen door

en afspraken met ondergeschikten van de Onderneming binden de

Onderneming niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van de

Onderneming zijn bevestigd.

 

3. 3.3 Het contract geeft de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer.

De opdrachtbevestiging van de Onderneming of de factuur van de

Onderneming wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te

geven, tenzij de Afnemer terstond schriftelijk en gemotiveerd tegen de inhoud

daarvan protesteert.

 

4. 3.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe

afwijkingen met gebruikelijke toleranties.

5. 3.5 Eenzijdige annulering zijdens de Afnemer is ongeldig, tenzij de

Onderneming zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord

verklaart.

 

Artikel 4 - mededelingen, gegevens en opgaven

 

Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door de Onderneming gedaan of

verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en

1

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van So That Be B.V.

gevestigd te  Amsterdam , en van aan haar gelieerde ondernemingen.

voor de Onderneming nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het

tegendeel is bepaald.

Artikel 5 - geheimhouding

De Afnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle

bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, betreffende de Onderneming,

die door de Onderneming en/of in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te

zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

Artikel 6 – prijzen

1. 6.1 De door de Onderneming opgegeven en/of de overeengekomen prijzen

zijn exclusief belasting - waaronder BTW - en heffingen en gebaseerd op de

(leverings)condities als vermeld in de volgende artikelen.

1. 6.2 Indien BTW of andere belastingen of heffingen niet verschuldigd zijn

omdat de zaken bestemd zijn voor levering binnen de Europese markt, worden

die belastingen wel in rekening gebracht, maar worden die gecrediteerd indien

de Afnemer aantoont dat inderdaad sprake is geweest van een levering als hier

bedoeld.

2. 6.3 Voorzover de opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op

het gewicht van de zaken, is bepalend de door de Onderneming vóór de

levering uitgevoerde weging met geijkte weegapparatuur. De Afnemer heeft

het recht bij die weging aanwezig te zijn, mits de levering daardoor niet wordt

vertraagd. De Afnemer dient daartoe zelf tijdig initiatief te nemen.

3. 6.4 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen

prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van van derden

te betrekken zaken, grondstoffen of on- derdelen, lonen, sociale lasten,

vrachten, assurantiepremies, of andere kostprijsbestanddelen (waaronder

begrepen valutawijzigingen) en lasten (waaronder begrepen in- of

doorvoerrechten). Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de Afnemer die tevens consument

is bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. 6.5 Indien de opgegeven en/of overeengekomen prijzen (mede) zijn gebaseerd

op restituties van heffingen en/of op subsidies, terwijl die om welke reden ook

niet worden verkregen, is de Onderneming gerechtigde prijzen

dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7 - levering - levertijd

1. 7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering "Ex

Works" (EXW) vanaf het terrein van de Onderneming. Bij interpretatie van de

2. leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de

overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de

Internationale Kamer van Koophandel.

1. 7.2 De levertijd vangt aan op het laatste van de volgende momenten:

o - de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

 

2

 

o - de dag dat de Onderneming beschikt over alle voor de levering of

van de zaken noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen,

ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen etc.;

 o - de dag van ontvangst door de Onderneming van een vooruitbetaling

en/of zekerheidsstelling waarop de Onderneming ingevolge de

overeenkomst aanspraak heeft.

2. 7.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de

uitvoering van de overeenkomst door de Onderneming bestelde materialen en

zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze

omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig

bestelde materialen en/of zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd

zodanig verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk

is.

3. 7.4 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment dat de zaken,

onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter verzending gereed zijn, en de

Onderneming aan de Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan, dan wel

indien de zaken het terrein van de Onderneming voor verzending aan de

Afnemer hebben verlaten.

4. 7.5 De Onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. 7.6 De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd

zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare

overschrijding van de levertijd, voorzover die een termijn van drie (3)

maanden niet overschrijdt, kan de Afnemer geen enkel recht ontlenen.

7.7 In geval de Onderneming in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Afnemer

uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zullen vooruitbetaalde

bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8 - bezorging

1. 8.1 In alle gevallen en ongeacht de overeengekomen leveringscondities is de

Onderneming gerechtigd de bezorging, inclusief lossing, te doen plaatsvinden

voor rekening en risico van de Afnemer op een door de Onderneming te

bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van de Onderneming.

2. 8.2 De Onderneming is niet verantwoordelijk voor (het gebruik door de

Afnemer van door haar aangeleverde) documentatie ten behoeve van het

vervoer van de zaken naar de plaats van bestemming.

3. 8.3 De Afnemer zal op eerste verzoek van de Onderneming onmiddellijk alle

benodigde zekerheden stellen ten behoeve van de documentatie die nodig is

om de zaken naar de plaats van bestemming te kunnen vervoeren.

4. 8.4 Indien door omstandigheden buiten de wil van de Onderneming de zaken

niet naar c.q. op de overeengekomen plaats kunnen worden vervoerd respectievelijk

bezorgd, dan wel indien de zaken niet door de Afnemer in ontvangst worden

genomen, heeft de Onderneming het recht - te harer keuze - hetzij de producten terug

te nemen, hetzij de zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan.

De kosten van retourtransport en bewaring komen voor rekening van de Afnemer,

 

3

terwijl de Afnemer voorts gehouden is haar verplichtingen jegens de Onderneming na

te komen als had levering plaatsgevonden. De hier bedoelde kosten worden tussen de

Onderneming en de Afnemer bij voorbaat vastgesteld op in ieder geval 15% van de

overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding

van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 - emballage

1. 9.1 Eénmalig bruikbare emballage zal door de Onderneming niet worden

teruggenomen.

De Onderneming heeft het recht - te harer keuze - meermalen bruikbare

emballage al dan niet terug te nemen.

2. 9.2 De Onderneming heeft het recht meermalen bruikbare emballage tegelijk

met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur aan de Afnemer in rekening

te brengen.

3. 9.3 In het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voor op kosten van

de Afnemer aan de Onderneming geretourneerde emballage spoedig na

ontvangst ervan door de Onderneming aan de Afnemer een creditfactuur

gezonden, waarop de gefactureerde waarde wordt gecrediteerd, tenzij de

terugontvangen emballage in minder goede staat is dan toen zij door de

Afnemer werd ontvangen, in welk geval een dienovereenkomstig minder

bedrag wordt gecrediteerd.

4. 9.4 De Afnemer is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde

van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te

brengen op het door hem aan de Onderneming verschuldigde.

5. 9.5 Schade aan zaken, veroorzaakt door vernieling/beschadiging van de

verpakking, is te allen tijde voor risico van de Afnemer.

Artikel 10 - risico en eigendomsovergang

1. 10.1 De Afnemer draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die

aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.

2. 10.2 De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken

voor, totdat al haar vorderingen op de Afnemer terzake van de door de

Onderneming krachtens overeenkomst aan de Afnemer geleverde of te leveren

zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Afnemer in de nakoming

van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

3. 10.3 De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de

Onderneming te bewaren. De Afnemer is voorts verplicht de zaken voor de

duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies, door welke

oorzaak ook, te verzekeren, bij welke verzekering de Onderneming dient te

zijn aangemerkt als (mede)verzekerde met een zelfstandig vorderingsrecht

jegens verzekeraar(s), en de polissen van deze verzekeringen aan de

Onderneming op eerste aanzegging ter inzage te geven. Zodra de

Onderneming dat wenst zullen alle aanspraken van de Afnemer op de

 

4

 verzekeraars uit hoofde van de hier bedoelde verzekeringen aan hem worden

gecedeerd, ofwel zal aan hem daarop een pandrecht worden verleend.

4. 10.4 De Onderneming is gerechtigd om, indien de Afnemer in de nakoming

van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde nog bij de Afnemer aanwezige zaken terstond en zonder

voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de

Afnemer de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit

terugnemingsrecht.

5. 10.5 In geval en voor zover de Onderneming gebruik heeft gemaakt van haar

recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig

deel ontbonden, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding

van schade en kosten. De Afnemer zal alsdan worden gecrediteerd voor de

marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke

koopprijs) verminderd met de door de Onderneming geleden schade en

gemaakte kosten.

6. 10.6 Het is de Afnemer, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of

bedrijf, toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het

kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te

leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van de Onderneming op

de Afnemer terzake van de door de Afnemer weer verkochte zaken, voor

zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.

7. 10.7 De Afnemer is steeds verplicht derden te wijzen op het

eigendomsvoorbehoud van de Onderneming. De Afnemer is voorts verplicht

desgevraagd aan de Onderneming mee te delen waar de zaken zich bevinden

en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 11 - betaling

1. 11.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de

betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van

totstandkoming van de overeenkomst.

2. 11.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden,

effectief in de valuta als vermeld op de factuur.

In het geval de Afnemer terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de

Onderneming aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet

van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

3. 11.3 Indien de Onderneming goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn

verplichtingen niet zal nakomen, is de Onderneming gerechtigd, alvorens haar

prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame

zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Afnemer te

verlangen. De Onderneming heeft het recht de nakoming van haar

verplichtingen op te schorten, totdat de Afnemer deze zekerheid heeft gesteld.

4. 11.4 Indien de Afnemer niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn

als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige

voorafgaande ingebrekestelling is vereist,

 

5

in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf

de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de

Onderneming verder toekomende rechten (waaronder uitdrukkelijk het recht op

vergoeding van valutaschade).

11.5 De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Onderneming maakt ter zake van de

niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Afnemer van zijn

verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten

van rechtskundige bijstand, dienen door de Afnemer aan de Onderneming te worden

vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de Onderneming en de

Afnemer bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom,

onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke kosten

indien die hoger zijn.

Artikel 12 - retourzendingen

Het is niet toegestaan door de Onderneming geleverde zaken zonder haar

voorafgaande schriftelijke toestemming aan haar terug te zenden. In geval

terugzending plaatsvindt geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de

afzender.

Artikel 13 – monsters

De Afnemer is gerechtigd de Onderneming te verzoeken om voor de levering (een)

monster(s) van de zaken ter beschikking te stellen. Doet de Afnemer dat niet, dan

wordt hij geacht op voorhand in te stemmen met de kwaliteit en hoedanigheid van de

zaken.

Artikel 14 - reclamering en garantie

1. 14.1 Reclames kunnen uitsluitend betrekking hebben op hoeveelheid, gewicht

of specificatie, alsmede op het niet in overeenstemming zijn van de geleverde

zaken met (een) door de Onderneming ter beschikking gesteld(e) monster(s).

2. 14.2 De Afnemer dient de zaken uiterlijk bij aankomst direct te controleren.

3. 14.3 Reclames ter zake van relevante gebreken die bij controle waarneembaar

zijn, alsmede reclames in verband met hoeveelheid, gewicht of specificatie,

dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk en onder een volledige

beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan

elke aanspraak ter zake vervalt.

4. 14.4 Reclames ter zake van overige relevante gebreken dienen binnen 24 uur

na openbaring ervan doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering

schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken

plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.

5. 14.5 Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde zaken vervalt

bovendien, indien:

1. de overeenkomst betrekking heeft op de levering van gebruikte of

geschonden zaken;

2. de zaken zijn verwerkt of anderszins niet (meer) te identificeren zijn

als zijnde afkomstig van de Onderneming;

 

 6

3. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage,

onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag

of onderhoud van de zaken;

4. de Afnemer de Onderneming niet terstond in de gelegenheid heeft

gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te

komen;

5. de Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige

op hem rustende verplichting.

6. 14.6 Met betrekking tot van derden betrokken onderdelen en/of zaken, die

door de Onderneming niet zijn bewerkt, kan de Afnemer jegens de

Onderneming uitsluitend aanspraken doen gelden voorzover de Onderneming

die op haar beurt jegens zijn leverancier geldend kan maken. De Onderneming

zal in zo'n geval jegens de Afnemer in ieder geval gekweten zijn door de

overdracht aan de Afnemer van de rechten die hij heeft jegens haar

leverancier.

7. 14.7 De Afnemer zal geen aanspraken jegens de Onderneming kunnen doen

gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks

jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

8. 14.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de

Onderneming in geval van tijdige en terechte reclamering uitsluitend

gehouden - te harer keuze het zij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering

over te gaan, hetzij de Afnemer te crediteren voor de ondeugde- lijke zaken.

Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 15 - aansprakelijkheid

1. 15.1 De aansprakelijkheid van de Onderneming uit hoofde van de

overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven

verplichtingen, met name de verplichtingen omschreven in het vorige artikel.

2. 15.2 De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nimmer uit tot

bedrijfsschade of andere indirecte schade.

3. 15.3 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer

aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder wordt begrepen

bedrijfsschade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele

of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

4. 15.4 Mocht de Onderneming door derden aansprakelijk worden gesteld voor

schade, waarvoor de Onderneming ingevolge deze Algemene Voorwaarden of

anderszins niet aansprakelijk is, dan is de Afnemer verplicht de Onderneming

voor dergelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en hem schadeloos te

stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor hem daardoor mochten

ontstaan.

5. 15.5 De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen

beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede

vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar

ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst

wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of

onderdelen betrekt.

Artikel 16 – overmacht

 

 7

 

1. 16.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil

van de Onderneming onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde

van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van

de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover

daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,

werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand,

onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de Onderneming of

haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van de

Onderneming.

2. 16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten

gevolge van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke

tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie

(3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te

ontbinden, zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden

zal zijn.

Artikel 17 - (dreigend) tekortschieten

In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Afnemer niet, niet behoorlijk

of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de

overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,

dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Afnemer in staat is aan zijn

contractuele verplichtingen je- gens de Onderneming te voldoen, alsmede in geval van

faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie,

overdracht of bezwaring van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen de

overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in

geval zaken van de Afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen,

heeft de Onderneming het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke

tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3)

maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat

zij tot enige scha- devergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de

haar verder toekomende rechten.

Artikel 18 - opschorting + ontbinding - gevolgen

1. 18.1 In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort

is zij bevoegd en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht - te

kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de

overeenkomst.

2. 18.2 In geval van opschorting of ontbinding krachtens hetgeen in het vorige

artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,

onder aftrek van ten gevolge van de opschor- ting door de Onderneming

bespaarde kosten.

In geval van ontbinding is de Afnemer voorts verplicht om na betaling van het

ingevolge de vorige zin verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot

zich te nemen, bij gebreke waarvan de Onderneming het recht heeft deze

zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan, dan wel voor

diens rekening te verkopen.

3. 18.3 In geval de Afnemer na ontbinding van de overeenkomst de door hem

van de Onderneming ontvangen zaken restitueert, geschiedt deze restitutie te

 

8

allen tijde voor zijn rekening en risico, totdat deze door de Onderneming in

ontvangst zijn genomen.

Artikel 19 - algemeen

1. 19.1 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten

overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig zijn of

niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht

blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet

rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te

treffen.

2. 19.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen

deze algemene voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke

bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie,

dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de

betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 20 - geschillen en toepasselijk recht

1. 20.1 Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst,

dan wel nadere over- eenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg

zijn of daarmee verband houden, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn

de rechter te Amsterdam tenzij de Onderneming uitdrukkelijk kiest voor de

bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de

Afnemer.

2. 20.2 Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit

voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is

Nederlands recht van toepassing, met uitzonde- ring van de bepalingen van het

Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake

koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen

kan worden uitgesloten.

go to top

bottom of page